Úvodná stránka

Reklamačné podmienky

Dátum:2.4.2014

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ku každému tovaru je priložená faktúra (doklad o predaji), ktorá môže slúžiť zároveň ako záručný list. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník prevzatím tovaru. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s týmto reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v Českej republike.

Pre kupujúceho (spotrebiteľa) sú určujúce najmä občiansky zákonník a zákon ochrane spotrebiteľa. Tovar reklamujte priamo u predajcu na adrese uvedenej v záručnom / dodacom liste. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s písomným riadne špecifikovaným oznámením vád, ktoré by malo obsahovať tiež voľbu nároku kupujúceho podľa zákona, inak bude reklamácia vybavená podľa možností stanovených zákonom.

Pred odoslaním reklamovaného tovaru najskôr skontaktujte telefonicky alebo e-mailom predajcu, aby sa dohodol postup vybavenia reklamácie.

 • Pri prevzatí tovaru je nutné starostlivo prekontrolovať jeho správnosť, úplnosť a prípadné poškodenia. Možné odchýlky je nutné bezodkladne reklamovať.
 • Tovar na reklamáciu zasielajte v pôvodnom alebo v inom na prepravu vhodnom obale. Spolu s tovarom zašlite vyplnený reklamačný protokol, ktorý je k stiahnutiu tu. Tovar zasielaný na reklamáciu je nutné poistiť. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v priebehu prepravy.
 • Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko, na adresu servisného strediska (predajca). Tovar odporúčame označiť nápisom REKLAMÁCIA.

2. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU UPLATŇOVANÝ SPOTREBITEĽOM

Ak sa vada prejaví v prvých 6-tich mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, ak sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnú opravu aj výmenou veci za bezchybnú. Nie je takýto postup možný, má kupujúci / spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ho sám spôsobil.


3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Dĺžka záruky je uvedená v záručnom liste alebo na priloženej faktúre a trvá najmenej 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Zákonnú záruku na spotrebný tovar podľa Občianskeho zákonníka nemožno skrátiť. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa počíta od prevzatia nová záručná doba.
 • Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu dodávateľa. Tovar musí byť vrátane ostatného dodaného príslušenstva.
 • Po vybavení reklamácie zašle servisné stredisko predajca na svoje náklady a riziko tovar späť zákazníkovi, prípadne vyzve zákazníka k odberu.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  • manipuláciou a obsluhou a použitím, ktoré sú v rozpore s dodaným návodom na použitie
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v návode na použitie
  • tovar bol poškodený živlami
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie
  • vád tovaru spôsobených bežným opotrebením
  • v prípade výskytu neopraviteľné závady má spotrebiteľ právo požadovať výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

4. REKLAMÁCIA UPLATNENÁ PODNIKATEĽOM

Táto časť reklamačného poriadku sa vzťahuje na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe podnikateľom / odberateľom.

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru, je povinný podať ihneď (najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky, v prípade prevzatia zásielky v piatok najneskôr počas prvého pracovného dňa nasledujúceho týždňa) písomne správu na e-mailovú adresu dodávateľa. Prípadné neskoršie reklamácie chybnej zásielky nebudú uznané.

V ostatných podmienkach sa reklamácia odberateľov / podnikateľov vybavujú podľa tohto reklamačného poriadku a obchodného zákonníka, ak nie je výslovne uvedené, že sa úprava reklamačného poriadku týka spotrebiteľa.


5. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Je-li kupujúci podnikateľ (nie spotrebiteľ), je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Reklamácia neúplné, alebo zlé dodávky tovaru uznávame do 24 hod od prevzatia tovaru zákazníkom, v prípade prevzatia tovaru zákazníkom v piatok potom najneskôr počas prvého pracovného dňa nasledujúceho týždňa.

Kupujúci môže akúkoľvek aj ďalšie oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu predajcu uvedenú v kontaktoch
 • písomne poštou / kuriérom na aktuálnu adresu predajcu uvedenú v kontaktoch
 • osobným doručením na aktuálnu adresu predajcu uvedenú v kontaktoch

Kupujúci je povinný:

 • uviesť čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov
 • doložiť uskutočnenie nákupu (dokladom o predaji, ktorú pripisuje faktúrou)

6. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 • Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, telefonicky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 • Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci stanoví podmienky a rozsah predĺženia záruky.
 • Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácií a záruke tovaru. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Naše predajne
 • Predajňa a centrálny sklad
  Závodu Míru 306/184
  360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  Po - Pi | 8:00 - 16:00
 • Showroom tieniacej techniky
  Moskevská 40
  360 01 Karlovy Vary
  Po - Pi| 9:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
© 2019 - 2020 Kovopolotovary.sk - všetky práva vyhradené
Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.