Úvodná stránka

Informácie o spracovaní osobných údajov

Dátum:16.4.2019

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť STUDIO H+H s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) na základe tzv. oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, vrátane podrobnejších informácií ohľadom oprávneného záujmu správcu, nájdete nižšie.


 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť STUDIO H+H s.r.o., so sídlom Závodu Míru 306/184, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 035 22 865, DIČ: CZ03522865, zapísaná v obchodnom registri krajského súdu v Plzni oddiel C, vložka 30321 ( ďalej len ako "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie STUDIO H+H s.r.o., Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@kovopolotovary.sk, telefón +421 910 801 088.
  3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
  4. Táto informačná povinnosť je plnená vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným správcom výlučne za účelom zasielania obchodných oznámení na základe oprávnených záujmov správcu. Nevzťahuje sa na spracovanie osobných údajov vykonávané správcom za iným účelom či na inom právnom základe, pričom pre tieto prípady bude informačná povinnosť správcom plnená samostatne.


 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení správcom voči Vašej osobe v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti").
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.


 4. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SPRÁVCU

  1. Oprávnený záujem je správcom dovodzovaný z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti, kedy ste/bol(a) ste zákazníkom správca a zároveň Vám správca poskytol pri zhromaždení Vašich osobných údajov možnosť jasne, zreteľne, zadarmo a jednoduchým spôsobom nesúhlasiť s využitím podrobností Vášho elektronického kontaktu pre zasielanie obchodných oznámení.
  2. Pri zasielaní obchodných oznámení dodržiava správca všeobecne záväzné právne predpisy, najmä ustanovenia § 7 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti.
  3. Bod 47 recitálu nariadenie okrem iného uvádza, že "spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu."
  4. Správca vykonal posúdenie, či je možné spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení, a tiež vykonal nevyhnutný proporčný test, kedy porovnával záujmy na Vašej ochrane so záujmami správcu. Správca dospel k záveru, že vzhľadom na naplnenie predpokladov stanovených v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že z Vašej strany môže kedykoľvek dôjsť k odmietnutiu ďalšieho zasielania obchodných oznámení Vašej osobe, sa nejaví , že Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu Vami dobrovoľne poskytnutých osobných údajov majú prednosť pred oprávnenými záujmami správcu na zasielanie obchodných oznámení.
  5. Vzhľadom na uvedené a aj vzhľadom na skutočnosť, že z Vašej strany bolo možné odôvodnene očakávať spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, má správca za to, že právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení Vašej osobe je tak oprávnený záujem správcu (čl. 2.1).


 5. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Vaše osobné údaje budú správcom spracovávané po dobu štyroch (4) rokov, najdlhšie však do vznesenie námietky či Vášej podobnej požiadavky proti spracovaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení z Vašej strany, vrátane uplatnenia práva na vymazanie Vašich osobných údajov.


 6. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce na základe pokynov správcu marketingové služby pre správca a osoby zabezpečujúce na základe pokynov správcu pre správca technické služby súvisiace s prevádzkou jeho webových stránok.
  2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


 7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania.
  2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  3. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované. Tým nie je dotknuté spracovávanie Vašich osobných údajov založené na inom právnom základe alebo na iný účel.

Naše predajne
 • Predajňa a výdajné miesto eshopu
  Závodu míru 306/184
  360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  Po - Pi | 8:00 - 16:00

  IČ: 03522865
  DIČ: CZ03522865
KovoPolotovary.cz na Firmy.cz
 • Showroom tieniacej techniky
  Moskevská 40
  360 01 Karlovy Vary
  Po - Pi | 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
© 2019 - 2024 KovoPolotovary.sk - všetky práva vyhradené
;

Pomôžte nám zlepšovať web - nastavenie cookies

Na čo najlepší zážitok z nakupovania potrebujeme Váš súhlas so spracovaním cookies, teda malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači. Tieto súbory umožňujú funkčné vyhľadávanie, uloženie produktov v košíku, pamätajú si vaše prihlásenie a pomáhajú nám priblížiť Vaše záujmy, aby sme Vás neobťažovali nevhodnou reklamou.