Úvodná stránka

Obchodné podmienky

Dátum:2.4.2014

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.kovopolotovary.sk


 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) obchodnej spoločnosti STUDIO H+H s.r.o., so sídlom Závodu Míru 306/184, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 035 22 865, DIČ: CZ03522865, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 30321, (ďalej aj „predávajúci“) spolu s reklamačným poriadkom predávajúceho (ďalej aj „reklamačný poriadok“) upravujú v súlade s ustanovením § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „občiansky zákonník“), so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o elektronickom obchode“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou, ktorá je spôsobilá na právne úkony pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej aj „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho vo vzťahu k tovaru ponúkanému v internetovom obchode predávajúceho (ďalej aj „tovar“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.kovopolotovary.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. V prípadoch, kedy osoba ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, povolania alebo zamestnania, vzťahy medzi predávajúcim a takou osobou sa spravujú osobitnými ustanoveniami čl. 13 obchodných podmienok.
  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku alebo aj v českom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej aj „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než dva (2) roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru, nákladov na dopravu tovaru a nákladov na vrátenie tovaru v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne dojednaných podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je výslovne uvedeného inak, informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a e-mail, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno, sídlo, adresa, telefonický kontakt, e-mail, názov firmy, IČ a DIČ, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa
   2. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického virtuálneho nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   3. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a
   4. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spolu aj ako „objednávka“).
  5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci následne po prijatí objednávky toto prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne potvrdí elektronickou poštou (ďalej aj „potvrdenie objednávky“), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej aj „elektronická adresa kupujúceho“).
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho aj o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu formou elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
  9. Po uhradení či odoslaní objednaného tovaru nie je možné vykonávať akékoľvek zmeny na vystavených dokladoch.


 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
   1. v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese Závodu Míru 306/184, 360 17, Karlovy Vary, ČR
   2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   3. Bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. IBAN: SK20 1111 0000 0012 8891 1018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj „účet predávajúceho“).
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak tieto obchodné podmienky ďalej výslovne neuvádzajú inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do sedem (7) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 591 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  8. Predávajúci vystaví ohľadne platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickou adresu kupujúceho.


 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o predaji na diaľku, okrem iného nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  2. Pokiaľ nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1, písm. a) zákona o predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Predávajúci túto lehotu predlžuje na tridsať (30) dní od prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
   1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v čl. 5.2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@kovopolotovary.sk. Po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy, zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúcu správu formou elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší, a to vrátane každej doplnkovej zmluvy súvisiacej s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi na dodanie tovaru sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  6. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pri zachovaní lehoty podľa čl. 5.5. obchodných podmienok, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok predávajúceho na náhradu zníženia hodnoty tovaru si je predávajúci následne oprávnený uplatňovať voči kupujúcemu.
  8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  9. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, podľa ktorej ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.


 6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  1. V prípade, že spôsob dopravy je dojednaný na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri preberaní tovaru od prepravcu je potrebné, aby kupujúci v záujme efektívneho výkonu svojich práv skontroloval neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek zjavného poškodenia toto bezodkladne oznámil prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať, ktorú skutočnosť potvrdí vyplnením protokolu o škodovej udalosti prepravcu alebo iného obdobného dokumentu. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú vydané.


 7. NÁROKY ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa nárokov zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 622 až 623 občianskeho zákonníka, § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa), týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, na ktorý v celom rozsahu odkazujú ako na prílohu č. 2 obchodných podmienok.


 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o predaji na diaľku.
  3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@kovopolotovary.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľných sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi K alternatívnemu riešeniu sporu viď čl. 12 obchodných podmienok. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese https://ec-europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o predaji na diaľku a nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom je súčasne aj subjektom alternatívneho riešenia sporov.


 9. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je upravené nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení (ďalej len „ZOOU“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
  2. Informačnú povinnosť voči kupujúcemu v súlade s čl. 13 GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmuvy, pre účely rokovania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


 10. KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA A UKLADANIE COOKIES

  1. Komerčnú komunikáciu podľa § 2 písm. d) v spojení s § 4 zákona o elektronickom obchode môže predávajúci vykonávať len na základe súhlasu kupujúceho so zasielaním komerčnej komunikácie na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v súlade s čl. 13 GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania komerčnej komunikácie plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na internetovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúce z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


 11. DORUČOVANIE

  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.


 12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Alternatívne riešenie sporov spočíva v možnosti kupujúceho ako spotrebiteľa, ktorý nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, alebo ktorý sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho ako spotrebiteľa zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona o ARS návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). Alternatívne riešenie sporov sa pritom netýka napríklad sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
  2. Subjektom ARS je:
   1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu);
   2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku);
   3. Slovenská obchodná inšpekcia v ostatných prípadoch;
   4. iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“).
  3. Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať u príslušného subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe (emailom), alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci ako spotrebiteľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  4. Príslušným subjektom ARS v prípade predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 1 27 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
  5. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, s výnimkou právnickej osoby zapísanej na zozname Ministerstva, ktorá môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí alternatívne riešenie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt ARS lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.


 13. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADY, KEDY KUPUJÚCIM NIE JE SPOTREBITEĽ

  1. Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia čl. 5.1 až 5.7, čl. 7, čl. 8.2 až čl. 8.4, čl. 12, čl. 14.3 a 14.4 obchodných podmienok nepoužijú.
  2. Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom a predávajúci predá podľa kúpnej zmluvy dopravcovi tovar pre prepravu ku kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody odovzdaním tovaru prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia. Odovzdaním veci kupujúcemu sa v tomto prípade rozumie odovzdanie veci prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho.
  3. Pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa vylučuje použitie zachovania obchodných zvyklostí podľa § 264 Obchodného zákonníka.
  4. V prípade, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostným spôsobom na účet určený kupujúcim.
  5. Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom, môže predávajúci požadovať zálohu na kúpnu cenu tovaru.
 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná kupujúcemu prístupná na základe jeho žiadosti.
  4. Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a prílohu č. 2 tvorí reklamačný poriadok.
  5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu.
  6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie STUDIO H+H s.r.o., Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary, Česká Republika, adresa elektronickej pošty info@kovopolotovary.sk, telefón +421 910 801 088.
 

Naše predajne
 • Predajňa a výdajné miesto eshopu
  Závodu míru 306/184
  360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  Po - Pi | 8:00 - 16:00

  IČ: 03522865
  DIČ: CZ03522865
KovoPolotovary.cz na Firmy.cz
 • Showroom tieniacej techniky
  Moskevská 40
  360 01 Karlovy Vary
  Po - Pi | 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
© 2019 - 2024 KovoPolotovary.sk - všetky práva vyhradené

Pomôžte nám zlepšovať web - nastavenie cookies

Na čo najlepší zážitok z nakupovania potrebujeme Váš súhlas so spracovaním cookies, teda malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači. Tieto súbory umožňujú funkčné vyhľadávanie, uloženie produktov v košíku, pamätajú si vaše prihlásenie a pomáhajú nám priblížiť Vaše záujmy, aby sme Vás neobťažovali nevhodnou reklamou.